page1image212584016

Gereformeerde Kerk Noorderlicht Wezep

Verklaring omtrent de verwerking van persoonsgegevens door de Nederlands Gereformeerde Kerk te Wezep

Noorderlicht, Nederlands Gereformeerde Kerk (Voorheen Gereformeerde Kerk vrijgemaakt) te Wezep [verder: ‘NGK Wezep’ of ‘de kerk’] is een christelijke kerk die deel uitmaakt van het verband van de Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland. De kerk wordt bestuurd door de kerkenraad. Het merendeel van de leden van de kerk is woonachtig in de gemeente Oldebroek.

De kerk heeft goed nieuws voor de hele wereld. Daarom is iedereen, lid of geen lid van de gemeente, welkom in de zondagse kerkdiensten. In de kerkdiensten loven we de Heer, we lezen en delen het goede nieuws zoals dat in de Bijbel is vastgelegd, we luisteren naar de uitleg daarvan, en we bidden voor elkaar. Er wordt gedoopt en het Heilig Avondmaal gevierd.

Christenen schamen zich er niet voor dat ze lid zijn van een kerk. In het kader van bijvoorbeeld de doop en de voorbeden kunnen namen van gemeenteleden in de kerkdiensten worden genoemd. Ook als we nieuwe leden in de gemeente begroeten of afscheid nemen van vertrekkende leden worden hun namen in de diensten genoemd.

De kerk verwerkt persoonsgegevens op zorgvuldige wijze in overeenstemming met de geldende wetgeving. In deze verklaring is kernachtig weergegeven hoe we dat doen en wat de rechten zijn van de personen van wie de gegevens verwerkt worden.

Toepasselijkheid

Deze verklaring omtrent de verwerking van persoonsgegevens is van toepassing op de verwerking door de kerk van:

 •   de door leden en belangstellenden aan de kerk verstrekte of beschikbaar gestelde gegevens;

 •   gegevens die door de kerk zijn verkregen naar aanleiding van deelname aan activiteiten van NGK Wezep;

 •   gegevens van personen die contactpersoon zijn van een onderneming, waarmee NGK Wezep

  een zakelijke relatie (als bijvoorbeeld leverancier of dienstverlener) onderhoudt.
  Met “verwerking door de kerk” wordt bedoeld de verwerking door de kerkenraad (het bestuur van de kerk), door de commissies en organen die door de kerkenraad zijn ingesteld, zoals de Diaconie, de Commissie Bestuurlijke Zaken en het Kerkelijk Bureau, en door functionarissen die door de kerk zijn benoemd, zoals ouderlingen en diakenen.

  Verwerking van uw gegevens

  NGK Wezep verwerkt identiteitsgegevens, contactgegevens en (alleen van kerkleden) de kerkelijke gegevens.

  Tot de identiteitsgegevens behoren de familienaam, roepnamen en doopnamen, burgerlijke staat, geslacht, geboortedatum en -plaats. De contactgegevens omvatten adres, woonplaats, telefoonnummers, e-mailadressen, rekeningnummers, enz.

  Tot de kerkelijke gegevens behoren lidmaatschapsstatus (belijdend lid, dooplid, gastlid, buitengewoon lid), de familierechtelijke verhoudingen met andere leden van de kerk en, voor zo ver toepasselijk: datum en plaats van doop, geloofsbelijdenis, huwelijksbevestiging, voorafgaand kerkelijk lidmaatschap, betrokkenheid bij kerkelijke activiteiten en bestuur, kerkelijke bijdragen, enz.

  Verklaring omtrent de verwerking van persoonsgegevens NGK Noorderlicht Wezep, vastgesteld 11 september 2018

page1image341950608
page2image212339216

Gereformeerde Kerk Noorderlicht Wezep

Deze kerkelijke gegevens vallen onder de bijzondere persoonsgegevens, zoals bedoeld in de AVG, artikel 9, en de specifieke regels voor bijzondere persoonsgegevens zijn daarop van toepassing. Andere bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over etniciteit, biometrische gegevens, seksuele geaardheid of lidmaatschap van politieke partijen of vakbonden worden door de kerk NIET bij de persoonsgegevens verwerkt.

De bijzondere persoonsgegevens (zoals bedoeld in de AVG, artikel 9) mogen niet zonder toestemming van betrokkene worden verstrekt buiten de kerk (zoals aan een andere kerk). Op verzoek werkt de kerk mee aan een eenvoudige overdracht van de gegevens aan een andere kerk.

De regelingen voor de verwerking van de ledengegevens zijn opgenomen in het Privacyreglement van de kerk.

De kerk maakt voor de verwerking van de gegevens gebruik van verwerkingssystemen met externe opslag door dienstverleners, op basis van een bewerkersovereenkomst.

Doel van de verwerking

De kerk verwerkt de gegevens van personen om het werk van de kerk (waaronder ook missionaire activiteiten) te kunnen voorbereiden, organiseren en evalueren, om de leden van de kerk in staat te stellen als gemeenschap te functioneren en onderling contact te onderhouden en met het oog op het beheer van de goederen van de kerk.

Gegevens van personen die optreden als vertegenwoordiger van een zakelijke relatie (leverancier, dienstverlener) van de kerk worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de afwikkeling van die zakelijke relatie. Alleen de daarvoor benodigde gegevens worden geregistreerd.

Verzamelen

Het verzamelen van persoonsgegevens van kerkleden en belangstellenden (identiteitsgegevens, contactgegevens en kerkelijke gegevens) gebeurt bij aanmelding als lid van de gemeente en bij aanmelding voor deelname aan activiteiten van de kerk. Contactgegevens kunnen ook worden geregistreerd bij gebruik in contacten met (functionarissen van) de kerk.

Beschikbaarstelling

Functionarissen van de kerk ontvangen alleen toegang tot de gegevens die zij voor de uitvoering van hun taak in de kerk nodig hebben. Na verkregen toestemming wordt een selectie uit de gegevens van kerkleden in een ledenlijst beschikbaar gesteld aan de kerkleden, volgens de regelingen in het Privacyreglement van de kerk.

De ledenlijst en de gegevens van kerkleden worden door de kerk NIET beschikbaar gesteld aan organisaties of personen buiten de kerk. Alleen op uitdrukkelijk verzoek van kerkleden werkt de kerk mee aan de overdracht van persoonsgegevens aan een andere kerkelijke gemeente.

Persoonsgegevens blijven bewaard tot twee jaar nadat de betrokkene zijn/haar relatie met GKv Wezep heeft beëindigd. Na het verstrijken van die termijn worden de gegevens gewist.

page2image342401168

Verklaring omtrent de verwerking van persoonsgegevens GKv Noorderlicht Wezep, vastgesteld 11 september 2018

page3image165477568

Nederlands Gereformeerde Kerk Noorderlicht Wezep

Foto’s en film/video-opnamen waarop personen herkenbaar in beeld zijn gebracht worden door de kerk alleen met toestemming van betrokkenen verwerkt. De beeld-/geluidsopnamen van de kerkdiensten zijn via internet openbaar toegankelijk.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Iedereen kan op elk moment inzage vragen in de gegevens die de kerk over hem/haar heeft vastgelegd. Ook mag je deze laten verbeteren. Verleende toestemmingen kunnen te allen tijde worden teruggenomen. Je kunt je wijzigingsverzoeken doorgeven per e-mail: kb@noorderlichtwezep.nl.

Als je inzage wilt hebben in de gegevens die de kerk over je heeft vastgelegd mag de kerk je om een bewijs van identiteit vragen, voordat wij informatie mogen verstrekken over jouw persoonlijke gegevens in onze administratie. Je kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van jouw naam en adres, en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan kb@noorderlichtwezep.nl.

Als je wilt dat de gegevens over jou uit de administratie van de kerk worden verwijderd dan moet je een schriftelijk verzoek daartoe doen. Met de verwijdering eindigt ook het lidmaatschap van de kerk.

Bezoek aan onze website

De website van NGK Noorderlicht Wezep (www.gkvwezep.nl) maakt alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten werken. Er wordt geen gebruik gemaakt van zgn. tracking cookies waarin het surfgedrag van gebruikers wordt vastgelegd.

Beveiliging

NGK Wezep heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of onwettige verwerking. Op deze manier zorgt de kerk ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat de persoonsgegevens alleen gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen over privacybeleid

NGK Wezep houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als je vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met de scriba, die als functionaris voor gegevensbescherming optreedt (mailadres: scriba@noorderlichtwezep.nl)

Contactgegevens

Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn:

Gereformeerde Kerk Noorderlicht te Wezep t.a.v. de scriba
Postbus 51, 8090 AB Wezep
Mail: scriba@noorderlichtwezep.nl

Je ontvangt binnen 10 werkdagen antwoord. Je bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van je gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

page3image342977184 page3image342977472 page3image342977760 page3image342978048

Verklaring omtrent de verwerking van persoonsgegevens Nederlands Gereformeerde Kerk Noorderlicht Wezep, vastgesteld 11 september 2018