Een dienende gemeente

God heeft ons gegrepen in Zijn liefde en Hij heeft ons geroepen gemeente van Christus in Wezep te zijn. 

Wie Mij dient moet Mij volgen: waar Ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie Mij dient zal door de Vader geëerd worden.

Johannes 12:26

Een visie op gemeentezijn in Wezep.

Als gemeente van het Noorderlicht in Wezep willen we volgens de opdracht van Jezus Christus hem volgen en dienen met heel ons hart en al onze krachten.
We laten ons leiden door wat God in heel zijn Woord ons voorhoudt en willen daar concreet gestalte aan geven onder leiding van de Heilige Geest op de volgende manier:

Een belijdende gemeente.
In de erediensten willen we samen God loven, prijzen en aanbidden, zijn Woord verkondigen en elkaar ontmoeten.
Door catechisatie en Bijbelstudie Hem beter leren kennen.

Een inclusieve gemeente
Een gemeente zijn waar iedereen een plaats heeft, mee kan doen en gerespecteerd wordt, ongeacht leeftijd of welk ander kenmerk dan ook.

Een veilige gemeente
Een gemeente waar iedereen zich veilig voelt, geen misbruik wordt gemaakt van posities, geen grensoverschrijdend gedrag plaats vindt en iedereen met respect wordt behandeld. Een gemeente waar we kritiek kunnen uiten op een respectvolle manier.

Een diaconale gemeente
Een gemeente waar we omzien naar elkaar, elkaar helpen en bijstaan als dat nodig is en als gemeente en gemeenteleden zien wat nodig is in de wereld om ons heen, lokaal en breder, en ons inzetten met de mogelijkheden die we hebben.

We laten het niet bij woorden, maar willen ook met daden Hem dienen.

Versterken wat er is.
In onze gemeente vindt een veelheid van activiteiten plaats. Mede door de coronaperiode zijn een aantal activiteiten tot stilstand gekomen of wat onzichtbaar geworden.
We willen in overleg met de verschillende commissies om nog eens na te gaan waar zij voor staan, wat zij willen en wie zich daarvoor inzetten. Dit in het licht van de hierboven genoemde elementen van gemeente zijn. We willen de commissies meer ruimte geven om hun activiteiten naar eigen inzicht uit te voeren en vormen hen om naar taakgroepen[1]).
De Bestuursraad rekent de volgende taakgroepen tot haar directe verantwoordelijkheid:
-Beheer (was CBZ),
-Liturgie (was )COE,
-Jeugd en Gezin (was Jeugdraad),
-Missionair (was Evangelisatie Commissie en Zending & Hulpverlening)
Nieuw zijn de taakgroepen:
-Gemeenteopbouw
-Communicatie

Verdiepen op de volgende punten.
Voor de verdieping van ons gemeenteleven op de punten in de visie genoemd gebruiken we het gedachtegoed van Samen Jong. Hierbij wordt gewerkt met een zestal kernwaarden[2]) die voor de gehele gemeente groei kunnen betekenen.
Het begrip Samen staat voor een gemeente brede aanpak waarin door de generaties heen samen wordt gewerkt aan een inclusieve gemeente.
Het begrip Jong staat allereerst voor de beweging dat ook de jongeren volwaardig en op hun eigen wijze een rol vervullen in het kerkelijk leven. Maar het begrip Jong staat vooral voor een gemeente die ‘jong’ van geest is. Een gemeente die staat binnen een steeds veranderende wereld en daarmee ook in steeds veranderende kerk. Samen, jong en oud, zullen daar vorm en inhoud moeten geven.
Bij Samen Jong wordt de jeugd, en daarmee ook de gezinnen, een duidelijker plaats gegeven dan nu het geval is (prioriteit voor jongeren, verantwoordelijkheid geven en hart voor jongeren hebben).
De kernwaarden omvatten niet alleen het gemeenteleven naar Boven (Jezus’ boodschap serieus nemen) en naar binnen (een warme gemeenschap vormen), maar ook naar buiten (beste buren zijn).

Ontmoeten.
Er is grote behoefte om elkaar te ontmoeten. Naast de wekelijke erediensten, studiegroepen en onderling bezoek willen we graag met elkaar iets ‘doen’. Regelmatig worden fietstochten, samen eten, klaverjasavonden etc. georganiseerd. Ook thema avonden en lezingen zouden hier een rol kunnen spelen.
De Taakgroep Gemeenteopbouw zal heir een belangrijke rol in spelen als aanjager en coördinator.

Maar hoe pakken we dit aan.

Visie en plannen maken moet wel gevolgd worden door een effectieve aanpak. De volgende werkwijze zou hierbij kunnen helpen.
Voor Versterken wat er is willen we nagaan wat de doelstelling is van taakgroepen en commissies. We gaan in gesprek met de vraag of ze nog nodig zijn, zo nodig opnieuw de doelstelling formuleren en vervolgens de ruimte en zo nodig support geven om aan het werk te gaan.
Voor Samen Jong is een intensievere aanpak nodig. We denken dat een kleine groep gemeenteleden, eventueel aangevuld door deskundigheid van buiten een doordacht plan moet maken. Naar verwachting is dit niet een zaak die in één jaar afgerond kan gaan worden. Er zal dus ook een goede bewaking en evaluatie van de plannen nodig zijn.
Voor Ontmoeten kunnen we meteen aan de slag. Wel lijkt het ons dat we hier een paar coördinerende gemeenteleden nodig hebben. Te denken valt aan een werkgroep activiteiten en een werkgroep toerusting.

Tot slot.
Bovenstaande plannen zijn uitvoerig besproken in de bestuursraad en met de ouderlingen en diakenen. De plannen op zich vinden instemming bij iedereen, maar er is zorg over de uitvoering. Het lukt alleen als het ook ‘van onderop’ uit de gemeente gedragen wordt.
Als er draagvlak is èn als er broeders en zusters, oud en jong, gevonden worden die er de schouders onder willen zetten, dan kunnen we er ook daadwerkelijk invulling aan geven. Dit met als doel een dienende gemeente te zijn tot eer van onze Hemelse Vader en tot heil van ons allen.

Bestuursraad
Oktober 2023

[1] Taakgroepen werken op basis van een taakstelling die met de Bestuursraad is overeengekomen en rapporteren daarover minstens jaarlijks. Bij hun werkzaamheden informeren zij de gemeente regelmatig.

[2]) Samen Jong: Kernwaarden van een kerk met alle generaties. KokBoekencentrum, Utrecht. 2022.

1. Prioriteit geven aan jonge generaties

2. Jezus’ boodschap serieus nemen

3. Hart voor jongeren hebben

4. Verantwoordelijkheid geven

5. Een warme gemeenschap vormen

6. Beste buren zijn